Loading...

Hungarian by Hungarian

Hungarian by Hungarian

Author:Hungarian [Hungarian]
Format: epub
Publisher: baloo.coolbro(AT)gmail.com


Apostolok cselekedetei 10

Kornéliusz és Péter látomása

1 Volt pedig Cézáreában egy Kornéliusz nevű férfi, százados, az úgynevezettitáliai seregből. 2 Jámbor és istenfélő volt egész házanépével együtt, sokalamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelen könyörgött Istenhez. 3 Látomásbanvilágosan látta, a napnak kilencedik órája körül, hogy az Istennek angyala bement hozzá, és eztmondta néki: ,,Kornéliusz!'' 4 Ő pedig szemeit reáfüggesztette, és megrémülve mondta: ,,Mi az, Uram?'' Ő pedig ezt mondta neki:,,Könyörgéseid és alamizsnáid felmentek Isten elé, és ő emlékszik rájuk. 5 Most azért küldj Joppéba embereket, és hivasd magadhoz Simont, akit Péternekneveznek. 6 Ő egy Simon nevű tímárnál van megszállva, akinek háza a tengermellett van. Ő megmondja neked, mit kell cselekedned.'' 7 Amint pedig elment az angyal, aki Kornéliusszal beszélt, szólított aszolgái közül kettőt, és egy kegyes vitézt azok közül, akik rendelkezésére álltak. 8 Elmondott nekik mindent, és elküldte őket Joppéba. 9 Másnap pedig, miközben ők az úton mentek, és a városhoz közeledtek, felmentPéter a háznak felső részére imádkozni hat óra tájban. 10 Azonban megéhezett, ésenni akart. Amíg pedig azok ételt készítettek, elragadtatás szállt reá, 11 éslátta, hogy az ég megnyílt, és leszállt hozzá valami edény, mint egy nagy lepedő, négy sarkánálfogva felkötve és leeresztve a földre. 12 Mindenféle földi négylábú állat voltbenne, vadak, csúszómászó állatok és égi madarak. 13 És szózat szólt hozzá:,,Kelj fel Péter, öld és egyél!'' 14 Péter pedig ezt mondta:,,Semmiképpen sem, Uram, mert sohasem ettem semmi közönségest, vagytisztátalant.'' 15 Ismét szózat szólt hozzá, másodszor is:,,Amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak.'' 16 Ez pedig három ízben történt, és ismét felvitetett az edény az égbe. Kornéliusz követei Péternél

17 Amint pedig Péter magában tűnődött, hogy mi lehet az a látomás, amelyetlátott, íme, azok a férfiak, akiket Kornéliusz küldött, kérdezősködtek Simon háza után,odaérkeztek a kapuhoz, 18 bekiáltottak, és megkérdezték, vajon Simon, akitPéternek neveznek, ott van-e szálláson? 19 És amíg Péter a látomás felőlgondolkodott, ezt mondta neki a Lélek: ,,Íme három férfiú keres téged: 20 nosza kelj fel, eredj le, és minden kételkedés nélkül menj el velük, mert énküldtem őket.'' 21 Lement tehát Péter a férfiakhoz, akiket Kornéliuszküldött hozzá, és ezt mondta: ,,Íme, én vagyok, akit kerestek. Mi az, amiértjöttetek?'' 22 Ők pedig ezt mondták: ,,Kornéliusz századost,aki igaz és istenfélő férfiú, aki mellett a zsidók egész népe jó bizonyságot tesz, szent angyalmegintette, hogy hívasson téged házához, és halljon tőled bizonyos dolgokról.'' 23 Erre behívta őket, és szállására fogadta.Másnap pedig elment Péter velük, és a joppébeli testvérek közül is néhányan elmentek veleegyütt. 24 Másnap eljutottak Cézáreába. Kornéliusz pedig várta őket,összegyűjtötte rokonait és jó barátait. 25 Amint Péter bement, Kornéliusz elébement, lábaihoz borult, és imádni akarta. 26 Péter azonban felemelte, s eztmondta: ,,Kelj fel, én magam is ember vagyok!'' 27 Ésbeszélgetve, bement vele, és sokakat talált ott összegyűlve. 28 És ezt mondtanekik: ,,Ti tudjátok, hogy tilos zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagyhozzámenni. De nékem az Isten megmutatta, hogy senkit se mondjak közönséges, vagy tisztátalanembernek. 29 Ezért ellenkezés nélkül el is jöttem, miután meghívtak. Aztkérdezem tehát, mi okból hivattatok engem?'' 30 Kornéliusz ekkor ezt mondta: ,,Négy napja ebben az órában, kilencórakor böjtöltem, és imádkoztam a házamban,DownloadCopyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.