De Jaden Troon by Naomi Novik

De Jaden Troon by Naomi Novik

Author:Naomi Novik [Novik, Naomi]
Language: nld
Format: epub
Tags: Leesboek, ALL
ISBN: 9022544117
Publisher: De Boekerij
Published: 2007-02-28T23:00:00+00:00


Ze bereikten de Allegiance pas weer tegen donker, en Laurence ontdekte dat hij meer had gemist dan zijn middagmaal. Behalve Tripp had ook een andere zeeman Feng Li de vorige avond aan dek gesignaleerd, met soortgelijke gevolgen, en tijdens Laurences afwezigheid was het verhaal van het spook wel zo'n twaalf maal vergroot het schip rondgegaan. Er viel niet meer tegenop te boksen. Al zijn pogingen om de zaak recht te zetten bleken nutteloos – de bemanning geloofde heilig in het verhaal. Drie mannen zwoeren nu dat ze de geest de vorige avond de horlepiep op de fokkenra hadden zien dansen, ter vooraankondiging van het droevig lot ervan. Anderen die wacht hadden gelopen op het middendek beweerden dat de geest de hele nacht rond het want had gezweefd.

Liu Bao wakkerde het vuurtje nog eens aan. Nadat hij de volgende dag tijdens zijn bezoek aan het dek navraag had gedaan en het hele verhaal had gehoord, schudde hij het hoofd en verkondigde dat het spook een teken was dat iemand aan boord zich immoreel had gedragen met een vrouw Dit was op vrijwel elke man aan boord van toepassing. Er volgde flink wat gemopper op buitenlandse geesten met onredelijk bekrompen opvattingen en men besprak het onderwerp bezorgd bij de maaltijden, waarbij iedereen probeerde zichzelf en zijn disgenoten ervan te overtuigen dat hij onmogelijk de aanstichter van het kwaad kon zijn. Het was maar een kleine onschuldige flirt geweest en de spreker was bovendien steeds van plan geweest meteen na zijn terugkeer met haar te trouwen.

Tot dusver was de algemene verdenking nog niet op één bepaald persoon gevallen, maar dat was niet meer dan een kwestie van tijd, en dan zou de ongelukkige geen leven meer hebben. Intussen vervulden de mannen hun taken op het dek 's avonds en 's nachts al met grote tegenzin en gingen zelfs zover orders die vereisten dat ze in hun eentje ergens op het dek moesten zijn te weigeren. Riley probeerde de mannen een voorbeeld te stellen door wanneer hij de wacht had uit het zicht van de anderen te verdwijnen, maar dit had minder effect dan wenselijk was omdat hij daarvoor zichtbaar zijn moed bij elkaar moest rapen. Laurence veegde Allen, de eerste van zijn eigen mensen die binnen zijn gehoorsafstand over de geest begon, stevig de mantel uit, zodat er in zijn bijzijn niets meer over werd gezegd, maar de vliegeniers vertoonden de neiging dicht bij Temeraire te blijven wanneer ze dienst hadden, en in groepjes van en naar de hutten te gaan.

Temeraire zelf voelde zich te onplezierig om erg veel aandacht aan de opschudding te schenken. Hij vond al die angst onbegrijpelijk en sprak enige teleurstelling uit over het feit dat hij de verschijning helemaal niet had gezien terwijl zoveel anderen er kennelijk wél een glimp van hadden opgevangen. Maar meestentijds had hij het te druk met slapen en bij het veelvuldig niezen zijn kop van het schip afwenden. Toen hij begon te hoesten probeerde hij dat eerst ongemerkt te doen omdat hij niet de minste zin had om hoestdrank te slikken.DownloadCopyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.